Usługi instalacyjne
Usługi instalacyjne
Haldon oferuje sprawne i szybkie projektowanie systemów szerokopasmowych. Firma dysponuje wysokiej klasy zasobami projektantów oraz nowoczesnymi narzędziami projektowymi. Oferowane są projekty typu "green field" oraz "upgrade". Projektowane przez nas systemy HFC pozwalają klientowi na świadczenie usług szybkiej transmisji danych, telefonii i video.
Urządzenia abonenckie
Urządzenia abonenckie
Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę modemów kablowych DOCSIS 3.0 i DOCSIS 2.0 firmy Cisco oraz set-top box'y DVB-C firmy Pace.
Projektowanie systemów
Projektowanie systemów
Haldon oferuje usługi w zakresie projektowania systemów transmisji RF, systemów analogowej oraz cyfrowej transmisji danych.
Transmisja danych
Transmisja danych
Haldon współpracuje z firma Casa-Systems, która jest producentem jedynych na rynku kontrolerów CMTS z pełną certyfikacją DOCSIS 3.0. Wybór spośród trzech systemów pozwala na dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta oraz tanią rozbudowę o kolejne kanały poprzez dodatkowe licencje.
Infrastruktura sieci
Infrastruktura sieci
W naszej ofercie znajdą Państwo wszystko co potrzebne do budowy nowej infrastruktury oraz rozbudowy istniejącej sieci kablowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, profesjonalnie doradzimy i przygotujemy optymalną ofertę dla każdego klienta.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności firmy HALDON spółka z o.o. ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Haldon spółka z.o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566604  sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 54 900 zł.; NIP: 522-30-33-542; REGON:362015716 oraz adres poczty elektronicznej: , zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie
Sprzedawcą i  Usługodawcą.

1.3. Dane osobowe w Haldon spółka z.o.o. przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów
i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców firmy HALDON spółka z o.o. przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W HALDON  SP. Z.O.O.

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

 

4. ODBIORCY DANYCH W HALDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania HALDON spółka z .o.o. ,w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych
(takich jak np. kurier , ubezpieczyciel, firma windykacyjna). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2 Dane osobowe Usługobiorców mogą zostać udostępnione następującym podmiotom zewnętrznym:
4.2.1. przewoźnicy / spedytorzy / firmy kurierskie

4.2.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej świadczonych
za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).

4.2.3 dostawcy usług, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

 

5. DANE OSOBOWE NIE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANEMU PRZETWARZANIU, W TYM PROFILOWANIU.


6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ , tj.:

  • Żądanie od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych
  • Żądanie od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • Żądania od administratora przetwarzania Pani /Pana danych osobowych
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej
i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

02-182 Warszawa, ul. Ruchliwa 15
tel. (+48 22) 846 20 24
e-mail: , NIP: 522-30-33-542
© 2008-2018 Haldon :: integracja informacji
Wszelkie prawa zastrzeżone